Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων:
έκδοση οικοδομικών αδειών
Τοπογραφικά διαγράμματα
  • τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου (χωρικές μεταβολές - διορθώσεις)
  • τοπογραφικά διαγράμματα για σύνταξη συμβολαίων
  • τοπογραφικά διαγράμματα αγροτεμαχίων για πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
  • Γενικές τοπογραφικές εργασίες και αποτυπώσεις
Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και λοιπών ειδικών χρήσεων
Αποτυπώσεις υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων
Προϋπολογισμούς, προμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών
Εκτιμήσεις και τεχνικές αξιολογήσεις ακινήτων
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.)
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Την επίβλεψη οικοδομικών - τεχνικών έργων
Την κατασκευή ιδιωτικών έργων (ανέγερση οικοδομών, ειδικών κατασκευών κλπ.)
Την κατασκευή δημοσίων έργων